Menu Zavřeno

Stanovy

STANOVY

čl. I.
Základní ustanovení
 

 • Název spolku: Street Hard Workers, dále jen „spolek“;
 • Sídlo: Čechova 340, 431 45 Březno, okr. Chomutov
 • Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

 
čl. II.
Charakter spolku
Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací, vzniklou podle zákona č. 89/2012 Sb. , Obča9ský zákoník, v platném znění. Spolek je právnickým subjektem.
čl. III.
Hlavní činnost spolku
 

 • Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo přijmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či. na úhradu své správy.
 • Spolek provozuje a vykonává tyto hlavni činnosti:
 • ochrana přírody a krajiny a ochrana životního prostředí;
 • organizování sportovních činností v rámci zapojení společnosti do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky a pořádat kulturní, společenské a sportovní akce;
 • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
 • ochrana a péče o zeleň;
 • péče o území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů;
 • ekologická a sportovní výchova;
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže;
 • vytvářet ekonomickou základnu pro pinění svých cílů, a to zejména vlastní činností;
 • budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která spolek vlastní nebo užívá;

 
 
1) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec;
 

 • hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi i jednotlivci;
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností;

 
či. IV.
Náplň a formy činnosti
1) Hlavní formou dosahováni cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činnosti v oblastech ochrany životního prostředí a sportovních aktivit, zejména:
 

 • praktická činnost členů v ochraně přírody a krajiny na území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, dále ve významných krajinných prvcich, přírodních parcích, ve všech typech maloplošně zvláště chráněných územích, v ŮSES, zajišťování péče ❑ památné stromy a dřeviny rostoucí mimo les a praktická činnost v ochraně památek a tvorbě, obnově a vytváření nových sportovišť ve spolupráci s orgány ochrany státní správy a veřejnosti;
 • kooperace s jinými neziskovými společnosti majícími za svůj hlavni cíl ochranu přírody a krajiny, sportovní aktivity a ochranu památek;
 • ochrana přírodního, kulturního a tělovýchovného dědictví prostřednictvím přebírání vlastnických či uživatelských práv k hodnotným pozemkům a objektům
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství, vzdělávání a výchovné činnosti v ekologickém a sportovním směru;
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);

 
I} organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;
 

 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
 • osvětová činnost;

 
obhajuje právo občanů na zdravé životní prostředí, napomáhá zajišťovat právo občanů na včasné a úpiné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů
 

 • zapojení se do tvorby zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů a jiných dokumentů v oblasti ochrany přírodního prostředí, životního prostředí, ochrany památek a tělovýchovné činnosti a zaujmutí stanoviska

 
podílí se na projednávání záměrů v oblasti územního plánování, vytváření územních systémů ekologické stability, posuzování vlivů na životní prostředí, a dalších koncepčních dokumentů, účastní se správních řízení týkajících se ochrany přírody a životního prostředí;

 1. k) podílí se na činnostech v ochraně přírody a krajiny a životního prostředí, které vyplývají z příslušných mezinárodních úmluv zavazujících ČR;

1) vyhledává hodnotné a významné části přírody a krajiny a navrhuje je k ochraně, podílí se na výkonu služby stráže přírody;
 

 • pomáhá udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky vhodný způsob života;
 • provádí vědeckou, výzkumnou, ediční, propagační a osvětovou činnost

 
 
 

 • spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci i iniciativami, které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí a dále tělovýchovnou činnosti a péčí ❑ hodnotné památky
 • získává do vlastnictví či nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany přírody a péče ❑ životní prostředí, tělovýchovné činnosti, ochrany památek či pro účely zajištění své činnosti;
 • provádí hospodářskou činnost zejména v oblasti péče o přírodu a krajinu, životní prostředí, zemědělství, péči o zeleň, tělovýchovnou činnost, ochranu památek a to především k zajištění prostředků pro napinění svého posláni a výše uvedené činnosti;
 • podporuje šetrný cestovní ruch
 • pořádá za finanční odměnu veřejné sportovní tréninky, semináře, školení, veřejná vystoupeni, natáčení a zpracování videí se sportovní tématikou, za účelem podpory tělesného rozvoje obyvatel ČR
 • prodej oblečení a předmětů s logem spolku

 
2) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
čl. V.
Členství ve spolku
1) Členem spolku může být každá fyzická osoba respektující stanovy spolku. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členi spolku neručí za dluhy spolku.
2) Osoba se stává členem ke dni usnesení členské schůze o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 3/4 všech členů spolku.
3) Členství zaniká:
 

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
 • usnesením členské schůze o vyloučení; pro přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů spolku
 • úmrtím člena spolku, zánikem spolku;

 
4) Člen má právo:
 

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být ❑ této činnosti informován;
 • účastnit se členské schůze a výboru spolku, volit orgány spolku a být do nich volen;
 • předkládat návrhy, podněty, připomínky k činnosti spolku směrem k orgánům spolku a žádat písemnou odpověd‘;
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

 
5) Člen má povinnost:

 1. a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly spolku, svou činností naplňovat cíle spolku;

6) Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky podle usnesení členské schůze;
 


čl. VI.
Členské příspěvky
 

 • Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
 • Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje členská schůze.
 • Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odloženi splatnosti rozhoduje členská schůze.

 
či. VII.
Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Jméno a příjmení Bydliště
Datum narození Tel. č./ email
 

 • Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Členská schůze. Členská schůze provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Členská schůze provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 • Seznam členů je neveřejný.

 
čl. VIII.
Orgány spolku
L Orgány spolku jsou :
 

 • Členská schůze,
 • výkonný výbor tvořený z předsedy, místopředsedy a pokladníka;

 
čl. I.X.
Členská schůze
 

 • Členská schůze je nejVyššim orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
 • Členskou schůzi svolává předseda sdružení;
 • Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze není volně přístupná nečlenům spolku;
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, o kterém se provede písemný zápis označený —usnesení členské schůze; pro přijeti usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurči jinak. Členskou schůzi vede předseda spolku. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
 • Členskou schůzi svolá výbor spolku také požádá-li o to písemně 1/2 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 
 
 
 
7) Členská schůze:
 

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
 • ze svých řad volí a odvolává členská schůze předsedu spolku, místopředsedu a pokladníka, kteří vytvářejí tříčlenný výbor spolku;
 • schvaluje rozpočet; zprávu o činnosti, zprávu ❑ hospodaření za minulé období;
 • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena, vede seznam členů spolku;
 • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další ‚období;
 • zřizuje komise, případně další pracovní a iniciativní aktivity;
 • rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem spolku, pokud o tom nepověří výbor spolku;
 • schvaluje výši odměn členům sdružení sjednaná na základě platných smluv

 

 1. ch) zřizuje účelová zařízení bez právní subjektivity (pozemkový spolek, ekocentra, návštěvnická centra a další turistické infrastruktury a další související s činností spolku;

 

 • rozhoduje o zániku spolku a jmenování likvidátora;
 • schváleni závěrečné zprávy likvidátora a použiti likvidačního zůstatku;
 • členská schůze rozhoduje dále o dalších záležitostech, které nejsou svěřeny radě spolku

 
1) pro p
řijetí výše vyjmenovaných rozhodnutí od písm. a) až písm. j) je potřeba 3/4 většiny
všech členů spolku, mimo náhradní členskou schůzi kde stačí 3/4 přítomných členů.
čl. X
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku
1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je 5 let. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a pokladníka. spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování členské schůze (v případě členské schůze ❑ sudém počtu přítomných všech členů).
2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. členem výboru spolku může být pouze člen spolku.
Výbor spolku:
 

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
 • připravuje .zpráv o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;

 
3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti členské schůze. Předseda kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči ❑ majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
Jménem spolku vystupuje předseda spolku, který může na konkrétní věc a časově omezenou dobu udělit pinu moc k zastupování některému členu spolku, primárně místopředsedovi spolku či pokladníkovi. Pokud předseda spolku zemře a nebo se vzdá funkce, jedná jménem spolku do doby zvolení nového předsedy, místopředseda.
Do působnosti předsedy spolku náleží:
 

 • svolávat a řídit Členskou schůzi a schůzi Výboru spolku
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi, 

 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o výši jejich platu
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků
 • schvalovat interní organizační normy spolku

 
Místopředseda spolku je hlavním úředníkem spolku. Zajišťuje administrativu spolku, případně koordinuje další osoby zajišťující administrativu.
Do působnosti místopředsedy spolku náleží:
 

 • Ve spolupráci s předsedajícím připravuje program jednání rady a členské schůze;
 • zajišťuje jednáni po organizační stránce (místo, datum, čas, občerstvení);
 • rozesílá pozvánky na jednání, podle pravidel daných stanovami;
 • shromažďuje a třídí zprávy z jednotlivých oblastí činnosti spolku;
 • vyzývá k nominování kandidátů do orgánů spolku, nominace zaznamenává;
 • pořizuje zápis z jednání;
 • oficiální zápis poskytne v co nejkratší době všem členům spolku
 • vyřizuje korespondenci klubu;
 • shromažďuje a uspořádává podklady pro výroční zprávu;
 • udržuje databáze členů, čestných členů a sponzorů;
 • archivuje právní dokumenty jako jsou stanovy nebo smlouvy;
 • obvykle je druhým statutárním zástupcem klubu, komunikuje s veřejnosti a samosprávami na základě piné moci od předsedy spolku;
 • sděluje členům důležité informace od spolku (termíny, změny pravidel atd.)
 • odpovídá za obecné povinnosti podle pokynů předsednictva.

 
Pokladník má na starosti finanční záležitosti spolku a je z tohoto titulu přímo odpovědný předsedovi a členské schůzi.
Do působnosti pokladníka spolku náleží:
 

 • příprava a průběžná pečlivá kontrola pinění rozpočtu
 • odpovědnost za včasnost a správnost všech plateb;
 • vedení záznamů o příjmech, výdajích a příslušných daňových dokladech v souladu s platnými předpisy
 • nezpracovává-li sám účetní výkazy, spolupracuje na jejich zpracování s účetním;
 • připravuje a předkládá pravidelné zprávy pokladníka pro výbor a členskou schůzi;
 • připravuje a zpracovává výroční finanční zprávu.

 
čl. XI
Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činnosti a z výnosu svého majetku.

 

 • Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastni správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 • Prostředky spolku mohou být používány k odměnám členům sdružení sjednaná na základě

 
platných smluv a k použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
4.. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.


 

 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů spolku
 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzi.

 
čl. XII.
Zásady hospodaření
 

 • Spolek je neziskovou organizaci. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (např. publikování, služby z hlediska cílů a nápině sdružení — trénování, semináře) a výnosy z majetku. Spolek‘ může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 • Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku,
 • Výbor spolku vede přehlednou evidenci o hospodaření, odpovídá za hospodařeni a každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodařeni.
 • Spolek ručí celým svým majetkem.
 • Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
 • Majetek spolku a příjmy spolku mohou být rozděleny mezi členy spolku na základě hlasování členské schůze.
 • Movitý investiční majetek a nemovitý majetek spolku, který byl pořízen z dotací, darů a dalších forem finanční podpory nesmí být převeden, zcizen ani zatížen bez předchozího písemného souhlasu členské schůze.
 • Nemovitosti v majetku spolku získané v rámci veřejných sbírek, dotaci atd., je nezcizitelný. změně vlastnictví těchto nemovitosti rozhoduje členská schůze.

 
čl. XIII
Okolnosti zániku spolku
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 

 • Byl — li spolek rozhodnutím členské schůze zrušen, provede se jeho likvidace. Po dobu likvidace vykonáyá působnost předsedy likvidátor, jmenovaný členskou schůzí. Na jednání likvidátora při likvidaci spolku se použijí přiměřená ustanovení obchodního zákoníku, jako při likvidaci obchodní společnosti Stanovení odměny likvidátora je výlučně na rozhodnutí členské schůze. Ustanovení likvidátora musí mít písemnou formu s uvedením údajů o likvidátorovi. V případě, že likvidátor rezignuje na svou funkci, přechází veškeré kompetence a právní povinnosti až na nově jmenovaného likvidátora. Do té doby odpovídá spolek za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s jeho nečinností.
 • Likvidační zůstatek bude likvidátorem, na základě souhlasu členské schůze, nabídnut jiným právnickým osobám, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (dále jen „neziskové organizace“) a které mají shodné a nebo obdobný účel jako likvidovaný spolek.
 • Spolek zaniká dnem projednání likvidační zprávy odsouhlasené členskou schůzi.
 • Spolek zaniká dnem, kdy spolek bude mít méně jak tři členy spolku.

 
čl. XIV.
Závěrečná ustanovení
Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzi a je účinné dne 17.11. 2015