Street Hard Workout Battle 2017

Srdečně Vás všechny zveme na Street Hard Workout Battle 2017, který se uskuteční 12.8. v Chomutově na Kamencovém jezeře.

Začátek akce je od 11:00 hodin.

Zde je odkaz na facebookovou událost: https://www.facebook.com/events/1228497507270138/

Lokalita: Kamencové jezero, https://mapy.cz/s/1t7JO

Kategorie: ženy, muži do 75 kg, muži 75 – 85 kg, muži nad 85 kg

Pravidla Freestyle:

Pro svůj free style můžete využít zem, hrazdu, bradla.

Free style bude vycházet z prvků calistheniky, silové gymnastiky, jógy. Například se jedná o prvky známé pod názvem: stojka, full planche, front lever, back lever, muscle up, Close to impossible – CTI, german muscle up (hefesto), otočka 360, dragon flag, human flag, x flag, muscle up s jednou rukou, shyb s jednou rukou, viktorian paralelně s bradly. Na představení některého cviku může sportovec využít i rekvizitu a nebo kolegu, ale nesmí mu v tom cviku silově pomáhat. Např. při CTI je povoleno, aby kolega Vám podržel nohy pomocí gumy/provazu atd.

Porota bude hodnotit:

  1. Silové provedení prvků (délka držení prvků ve statických pozicích a to minimálně 2 – 3 sekundy, délka celého setu bez přerušení, počet silových prvků v setu).
  2. Styl (čistota provedení cviků a navázání na sebe).
  3. Estetika (bardance, originalita setu, samostatné skoky na hrazdě).
  4. Dynamika

Soutěžící musí využít celkový čas na daný set s minimem přestávek a přecházení mezi jednotlivými prvky.

Set by měl obsahovat jak statické, tak dynamické prvky, aby byla prokázána všestrannost.

Cviky budou hodnoceny podle náročnosti na provedení a technické zvládnutí. např. full planche bez proplých loktů, s prohnutým tělem, s minimálním časem v držení ve full pozici bude hodnocen méně než sportovec s propnutými lokty ve straddle planche, tělo má vodorovné a jeho délka držení cviku je předepsané 2-3 sekundy.

Tyto položky budou hodnoceny 1 – 10 bodů. Celkem tedy soutěžící může při hodnocení 5 porotců získat 200 bodů (od jednoho porotce max. 40 bodů). Při rovnosti bodů dvou soutěžících, porota přihlédne k vyššímu ohodnocení u silového provedení cviků.

Free style bude mít dvě části. V první části se představí všichni závodníci v dané váhové kategorii a budou mít 2 minuty na své představení. Do druhé části postoupí sudý počet účastníků, kteří mezi sebou svedou battle 1 vs 1 tzv. play off jako znáte v hokeji – vyřazovací souboj.

Soutěžící budou ve druhé části procházet koly:

  • čtvrtfinále – 8 soutěžících
  • semifinále – 4 soutěžící
  • finále – 2 soutěžící

Soutěžící dostane 1,5 minuty (30 s hrazda, 30 s bradla, 30 s zem). Ve finále dostane soutěžící 45 s na hrazdě, 45 s na bradlech a 45 s na zemi. Pokud soutěžící spadne více, než dvakrát, bude ze soutěže vyřazen.

Naším hlavním mediálním partnerem je kulturistika.com a dále ronnie.cz a streetworkout.cz

Našimi tradičními partnery je Amix Nutrition, Prom-In, Kultura a Sport Chomutov s.r.o., Statutární město Chomutov, Ústecký kraj.

ENGLISH version

STREET HARD WORKOUT BATTLE
We would like to invite you to the biggest street workout competition in Czech Republic.

REGISTRATION FEES: FREE

SCHEDULE
12.8. FREESTYLE || Chomutov, Kamencové jezero || START 11:00

CATEGORIES
Competitors will be divided into categories:
Men to 75 kg, men 75-85 kg, men over 85 kg and
Women

JURY
Vladimir Sadkov (Russian Federation)
Viktor Kamenov (Bulgaria)
Kallos Boterdael (Belgium)
Šimon Forrai (Slovakia)
Jaroslav Rutkovsky (Czech Republic)

LOCATION
Kamencové jezero, where you use wc and restaurant.

Chomutov – map: https://mapy.cz/s/1B3XL

Free Style 12.6. On Sunday in Chomutov the competition will be divided into categories: men under 75 kg, men 75-85 kg, men over 85 kg, women, mixed teams.

RULES
For your free style you can use the ground, the horizontal bar and parallel bars.

The free style will be based on elements of calisthenics, strength gymnastics, yoga. For example, these are the elements known as: handstand, full planche, front lever, rear lever, muscles up, almost impossible – CTI, hefesto, 360, dragon flag, human flag, x flag, , one hand pull-up, Viktorian parallel with bars. To show an exercise, an athlete can use props and / or a colleague, but he can not help him. E.g. The CTI is allowed to hold his legs with rubber / rope, etc. The jury will evaluate:

1. Performance and precision of the elements (length of the elements hold in static positions and minimum 2 – 3 seconds, length of the whole set without interruption, number of strength elements in the set).
2. Styl (precision of exercises and their connection).
3. Estetics (bardance, originality of the set, jumping on bars).
4. Dynamics

These items will be rated 1-10 points. The total number of contestants can earn 200 points when judging 5 judges (1 juryman = 40 points max). When the points of two competitors are equal, the jury decides on a higher rating in the force execution of the exercises.

The free style will have two parts. The first part will feature all the competitors in the category and will have 2 minutes for their performance. An even number of players will play in the second part, fighting 1 against 1 so-called Play off as in hockey – a elimination battle.

Competitors will go through the second round of the rounds:
• quarterfinals – 8 competitors
• semifinals – 4 competitors
• final – 2 contestants

The contestant will receive 1.5 minutes (30 s of the horizontal bar, 30 with parallel bars, 30 on the ground).
In the finals, the contestants will receive 45 s on the horizontal bar, 45 s on the parallel bars and 45 seconds on the ground. If a competitor falls more than twice, he will be eliminated from the competition.

DSC_4755

Foto z prvního ročníku Street Hard Workout Battle 2015